top of page

Het voorgeborchte.

The premise.

Als een ei is het voorgeborchte, waar gewacht wordt of je door mag gaan, soms wat korter, soms wat langer, soms een ellenlang breiwerk lang. Daar beneden wordt beslist wie naar het voorgeborchte mag klimmen. En wie mag er dan in de hemel? De paljas, want die lult er zich wel in; de non, want die is van het geloof; en de zakenman, want die heeft de centen om een plek te kopen... En terwijl de blaasbalg mooie deuntjes maakt, luistert het oor ons allemaal af. Er is er 1 die alles aanschouwt. Die ene wankelt met zijn poten in de bootjes, die het soms houden, maar soms ook water maken. En daar zitten dan de zielen die het niet goed gedaan hebben. Roze in het begin, maar allengs verkleren ze van ellende en vergane hoop, totdat ze verworden tot vormloze wezens. In uiterlijk en in geest... 
 

Specificaties

  • Gaat met sokkel en al, kost veel tijd om los te halen en weer in elkaar te zetten.

  • Dit grote stuk is geplaatst op meerpalen hout en vergt de kunstenaar zelf om het te verplaatsen en in elkaar te zetten.

  • Het bestaat grotendeels uit keramiek, porselein, draad, wol, slangenleer (de kleding van de “bepaler”), schedeltjes van vogels, cavia, degoe en metaal. Beide bootjes zijn van keramiek.

  • Afmeting 167 x 55 x 55 cm.

  • Prijs inclusief houten sokkel: E 2990.00 exclusief brengen en plaatsen

Like an egg, is the premise, where you wait or you can continue, sometimes a little shorter, sometimes a little longer, sometimes a lengthy knit. Down there, it is decided t if you’re to climb up  to the premise. And who is allowed in heaven? The joker, because he will always get around; the nun, because she is of faith; and the businessman, because he has the money to buy a place ... And while the music instrument makes nice tunes, the ear listens to us all. There is one that sees everything. That one is staggering with its legs in the boats. They sometimes hold, but sometimes also make water. And there are the souls who did not do well. Pink in the beginning, but gradually they are uttering misery and faded hope, until they degenerate into formless beings. In appearance and in spirit ...

Specs

  • Goes with base and all, takes a lot of time to dismantle and reassemble.

  • This large piece is placed on bollard wood and requires the artist to move it and assemble it. It consists largely of ceramics, porcelain, wire, wool, snakeskin (clothing of the "determiner"), skulls of birds, guinea pig, degu and metal. Both boats are made of ceramic.

  • Dimensions 167 x 55 x 55 cm.

  • Price including wooden base: E 2900.00 excl bring and place

bottom of page